Peklady pniek skupiny A*Teens :

Psnika : Mamma Mia  
Dlka psniky : 3:43 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Vy jste mì podvádìli od té doby , já už ani nevím kdy
tak já jsem tvoøil svou mysl, to musí skonèit
podívejte se na mì nyní, dovím se to nìkdy?
Nevím jak ale já náhle ztrácím kontrolu
je tam oheò uvnitø mé duše
jen jeden pohled a mohu slyšet zvonìní telefonu
ještì jeden pohled a já v¹echno zapomenu, ouha !-o-o-ó!

Mamma Mia, já jdu tady znova
mùj mùj, jak vám mohu odporovat?
Mamma mia, mohu to udìlat ukázat se znovu?
Mùj mùj, jen kolikrát jsem vás zmeškal
Ano, Já jsem mìl se zlomeným srdcem
jsem sklíèený od toho dne kdy jsme se rozdìlili
Proè, proè že tì nemù¾u nechat jít?
Mamma mia, nyní já opravdu vím,
Mùj mùj, Nikdy jsem nemohl nechat tì jít.

Já jsem se zlobil a byl smutný kvùli vìcem které dìláte
nemohu mít stále za zlé že jsem vám øekl my jsme skrz
a když jdete, když boucháte dveømi
myslím si, ¾e víte ¾e nebudete pryè pøíliš dlouho
Víte že já nejsem silný.
Jen jeden pohled a mohu slyšet zvonìní telefonu
ještì jeden pohled a já všechno zapomenu, ouha !-o-ó!

Mamma Mia, já jdu tady znova
mùj mùj, jak vám mohu odporovat?
Mamma mia, mohu to udìlat ukázat se znovu?
Mùj mùj, jen kolikrát jsem vás zmeškal
ano, Já jsem mìl se zlomeným srdcem
jsem sklíèený od toho dne kdy jsme se rozdìlili
proè, proè že tì nemùžu nechat jít?
Mamma Mia, nyní já opravdu vím,
Mùj mùj, Nikdy jsem nemohl nechat tì jít.

Mamma Mia, já jdu tady znova
mùj mùj, jak vám mohu odporovat?
Mamma mia, mohu to udìlat ukázat se znovu?
Mùj mùj, jen kolikrát jsem vás zmeškal
Ano, Já jsem mìl se zlomeným srdcem
jsem sklíèený od toho dne kdy jsme se rozdìlili
proè, proè že tì nemù¾u nechat jít?
Mamma mia, nyní já opravdu vím,
Mùj mùj, Nikdy jsem nemohl nechat tì jít. 

Psnika : Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight)  
Dlka psniky : 3:54 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Mající vìènì nataženou ruku! Mající vìènì nataženou ruku! Mající vìènì nataženou ruku!(Muž po pùlnoci)

Pùl jedné
a já sleduji sám ve svém bytì pozdní show.
Jak já nenávidím když musím trávit tyto veèery sám
podzimní vítr
fouká od mého okna a já se dívám kolem místnosti
a to mì tak deprimuje jsem melancholický
tam venku neni ani živá duše.
Nikdo neslyší mou modlitbu.

Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci
(ne!) pomocte mi nìkdo honí mì stíny.
Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci.
Vezme mì skrz temnotu k soudobému zlomu.

Filmové hvìzdy
najdou konec duhy, s jmìním vyhrávají
to je tak odlišné od svìta v nìmž žiju já
jsem unudìný u televizef
Já otevøu okno a já zírám do noci
ale nic tam nevidím, nikdo na dohled
tam venku není ani živá duše.
Nikdo neslyší mou modlitbu.

Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci
(ne!) pomocte mi nìkdo honí mì stíny.
Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci
vezme mne skrz temnotu k soudobému zlomu.
Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci...
Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci...

Tam venku neni ani živá duše.
Nikdo neslyší mou modlitbu.

Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci
(ne!) pomocte mi nìkdo honí mì stíny.
Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci
vezme mne skrz temnotu k soudobému zlomu.
Mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku mající vìènì nataženou ruku muž po pùlnoci.
Mající vìènì nataženou ruku, mající vìènì nataženou ruku, mající vìènì nataženou ruku, muž po pùlnoci. 

Psnika : Super Trouper  
Dlka psniky : 3:50 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Výborný koèovný herec paprsky mì oslepují
ale já se nebudu cítit sklíèenì
jak to vždy dìlám'
pøíèinou je že kdesi tam v zástupu jste vy

já byl nemocný a všechno bylo smutný
když jsem vás volal minulou noc z Glasgow
všechno co dìlám je že jím a spím a zpívám
pøeji si aby se kažá pøehlídka ukázala jako poslední
(pøeji si aby se kažá pøehlídka ukázala jako poslední)
taková pøedstava že vás rád slyším pøicházet
(rád vás slyším pøicházíte)
náhle se cítím v poøádku
a náhle to je v poøádku)
a to je tak jiné
když jsem dnes veèer na jevišti

dnes veèer
výborný koèovný herec svìtla mì najdou
svítí jako slunce
usmívám se, pobavím se
cítím se jako sám sebou
dnes veèer
výborný koèovný herec paprsky mì oslepují
ale já se nebudu cítit sklíèný
jak to vždy dìlám
pøíèinou je že tam kdesi v zástupu jste vy

kryjete dvaceti tisíci vaše pøátele
jak mùže být každý tak osamìlý
èást úspìchu je že nikdy neskonèí
ještì já myslím jen na tebe
(ještì já myslím jen na tebe)
jsou pryè momenty kdy jsem myslel , že jsem zešílel
(myslel že zešílím)
ale vše bude v poøádku
(vy budete brzo všechno mìnit)
všechno bude tak jiné
když jsem dnes veèer na jevišti

dnes veèer
výborný koèovný herec svìtla mì najdou
svítí jako slunce
usmívám se, pobavím se
cítím se jako sám sebou
dnes veèer
výborný koèovný herec paprsky mì oslepují
ale já se nebudu cítit sklíèný
jak to vždy dìlám
pøíèinou je že tam kdesi v zástupu jste vy

tak já tam budu když pøijedete
váš pohled mi prokáže že jsem ještì na živu
a kdy mì vezmete do vašich rukou
a budete mì držet pevnì
já vím že to tak moc míním dnes veèer

dnes veèer
výborný koèovný herec svìtla mì najdou
svítí jako slunce
usmívám se, pobavím se
cítím se jako sám sebou
dnes veèer
výborný koèovný herec paprsky mì oslepují
ale já se nebudu cítit sklíèný
jak to vždy dìlám
pøíèinou je že tam kdesi v zástupu jste vy

dnes veèer
výborný koèovný herec svìtla mì najdou
svítí jako slunce
usmívám se, pobavím se
cítím se jako sám sebou. 

Psnika : One Of Us  
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Oni prošli mnou , všechny tamty velké románky
vy jste byli, Já jsem cítil, drancování mne a mých spravedlivých šancí
mùj obraz je jasný, všechno se zdá tak snadný
našinec musel jít
nyní je to rùzný, Já chci , abys vìdìl

našinec køièí
našinec ležící
v její osamìlé posteli
strnule hledící do stropu
ona si pøeje aby byla nìkde jinde namísto tady
našinec je osamìlý
našinec je osamìlý
èeká na hovor
lituje sám sebe, má hloupý pocit a cítí se zahanbenì
pøeje si aby vùbec nikdy neodešel

já sám jsem vidìl ukrytou pøitažlivost
já jsem vás cítil jak jste mì zadrželi od horlivosti a èinu
právì jako dítì, tvrdohlavì a špatnì chápu
že zaèínám se pøedvádìt
našinec musel jít
nyní já jsem se zmìnil a já chci , abys vìdìl

našinec køièí
našinec ležící
v její osamìlé posteli
strnule hledící do stropu
ona si pøeje aby byla nìkde jinde namísto tady
našinec je osamìlý
našinec je osamìlý
èeká na hovor
lituje sám sebe, má hloupý pocit a cítí se zahanbenì
pøeje si aby vùbec nikdy neodešel

strnule hledící do stropu
ona si pøeje aby byla nìkde jinde namísto tady
našinec je osamìlý
našinec je osamìlý
èeká na hovor
lituje sám sebe, má hloupý pocit a cítí se zahanbenì
pøeje si aby vùbec nikdy neodešel

(opakovat a doznít) 

Psnika : Voulez-Vous  
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Všude jsou lidé
pocit z nadìje visí ve vzduchu
rozdává jiskru
pøes místnost vaše oèi žhnou ve tmì
a jdeme sem znovu, my známe zaèátek, my známe konec
jste páni scény
my jsme všechno to dìlali pøedtím a nyní my jsme zpìt abychom dostali nìco víc
vy víte jak to myslím

Voulez-vous
potvrdit to nyní nebo to nechat
nyní všechno dostaneme
nic neslibujeme, žádné lítosti
Voulez-vous
Nedìlám žádné velké rozhodnutí
vy si víte rady
Ta otázka je osobì pro nichž byla voulez-vous
Voulez-vous...

Vím vy si myslíte , že
" dìvèe myslí to vážnì tak jí nabídnu nápoj"
díváte se velice pyšnì
já vidím vás odcházet od stolu, podnikavý zástup údolí
já jsem opravdu rád že jste pøišli, znáte pravidla, znáte hru
jste pán scény
my jsme všechno to dìlali pøedtím a nyní my jsme zpìt abychom dostali nìco více
vy víte jak to myslím

Voulez-vous
potvrdit to nyní nebo to nechat
nyní všechno dostaneme
nic neslibujeme, žádné lítosti
Voulez-vous
Nedìlám žádné velké rozhodnutí
vy si víte rady
Ta otázka je osobì pro nichž byla voulez-vous
Voulez-vous...

Voulez-vous
Voulez-vous

potvrdit to nyní nebo to nechat
nyní všechno dostaneme
nic neslibujeme, žádné lítosti
Voulez-vous
Nedìlám žádné velké rozhodnutí
vy si víte rady
Ta otázka je osobì pro nichž byla voulez-vous
Voulez-vous...šude jsou lidé
pocit z nadìje visí ve vzduchu
rozdává jiskru
pøes místnost vaše oèi žhnou ve tmì
a jdeme sem znovu, my známe zaèátek, my známe konec
jste páni scény
my jsme všechno to dìlali pøedtím a nyní my jsme zpìt abychom dostali nìco víc
vy víte jak to myslím

Voulez-vous
potvrdit to nyní nebo to nechat
nyní všechno dostaneme
nic neslibujeme, žádné lítosti
Voulez-vous
Nedìlám žádné velké rozhodnutí
vy si víte rady
Ta otázka je osobì pro nichž byla voulez-vous
Voulez-vous...

Vím vy si myslíte , že
" dìvèe myslí to vážnì tak jí nabídnu nápoj"
díváte se velice pyšnì
já vidím vás odcházet od stolu, podnikavý zástup údolí
já jsem opravdu rád že jste pøišli, znáte pravidla, znáte hru
jste pán scény
my jsme všechno to dìlali pøedtím a nyní my jsme zpìt abychom dostali nìco více
vy víte jak to myslím

Voulez-vous
potvrdit to nyní nebo to nechat
nyní všechno dostaneme
nic neslibujeme, žádné lítosti
Voulez-vous
Nedìlám žádné velké rozhodnutí
vy si víte rady
Ta otázka je osobì pro nichž byla voulez-vous
Voulez-vous...

Voulez-vous
Voulez-vous

potvrdit to nyní nebo to nechat
nyní všechno dostaneme
nic neslibujeme, žádné lítosti
Voulez-vous
Nedìlám žádné velké rozhodnutí
vy si víte rady
Ta otázka je osobì pro nichž byla voulez-vous
Voulez-vous... 

Psnika : S.O.S  
Peklad nzvu psniky : Pomoc 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Kde jsou ty šastné dny, oni se zdají se tak tìžko najít
já jsem unaven usilováním o vás, ale vy jste zavøela vaši mysl
co vlastnì se stalo s naší láskou?
Pøeji si, aby jsem si rozumìli
to bývalo tak hezký, to bývalo tak dobrý

tak kdy jste mi blízko, miláèku nemùžete mì slyšet
S.O.S.
Lásko vy jste mi pomohli, nijak jinak mì nemùže chránit
S.O.S.
Když odejdete
jak se mohu dokonce pokusit pokraèovat?
Když vy odejdete
aè já zkouším jak mohu pokraèovat?

Vy se zdáte tak daleko aè stojíte blízko
vy cítíte že jsem na živu, ale nìko zemøel já se bojím
já jsem se opravdu pokoušel udìlat nìco venku
pøeji si, aby jsem rozumìl tomu co
vede ke šestí v naší lásce, to bývalo tak dobrý

tak kdy jste mi blízko, miláèku nemùžete mì slyšet
S.O.S.
Lásko vy jste mi pomohli, nijak jinak mì nemùže chránit
S.O.S.
Když odejdete
jak se mohu dokonce pokusit pokraèovat?
Když vy odejdete
aè já zkouším jak mohu pokraèovat?

Tak kdy jste mi blízko, miláèku nemùžete mì slyšet
S.O.S.
A lásko vy jste mi pomohli, nijak jinak mì nemùže chránit
S.O.S.

Když odejdete
jak se mohu dokonce pokusit pokraèovat?
Když vy odejdete
aè já zkouším jak mohu pokraèovat?
Když odejdete
jak se mohu dokonce pokusit pokraèovat?
Když vy odejdete
aè já zkouším jak mohu pokraèovat? 

Psnika : Dancing Queen  
Dlka psniky : 3:48 
Peklad nzvu psniky : Tanèící královna 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Mùžete tanèit, mùžete džajv, máte èas vašeho života
Podívej se na to dìvèe, sleduj tu scénu,pátráme po tanèící královnì

páteèní noc a svìtla jsou nízko
dávám pozor kdo jde na místo
kde hrají tu pravou hudbu, vešel jste houpavì
hledali krále a vy jste vstoupil
nìkdo mohl být hoch
noc je mladá a hudební intenzita
s kouskem rockové hudby, všechno je jemnìjší
vy jste v taneèní náladì
a kdy dostanete šanci...

Jste tanèící královna, mladá a sladká, jen sedmnáctiletá
královna tance, cítíte tlukot tamburíny
mùžete tanèit, mùžete džajv, máte èas vašeho života
Podívej se na to dìvèe, sleduj tu scénu, pátráme po tanèící královnì tance

jste šprýmaø, vy je zmìníte
povolíte jim být žhavý a pak odejdete
dávate pozor na další, každý
je v náladì pro tanec
a kdy vy dostanete šanci...

Jste tanèící královna, mladá a sladká, jen sedmnáctiletá
královna tance, cítíte tlukot tamburíny
mùžete tanèit, mùžete džajv, mate èas vašeho života
Podívej se na to dìvèe, sleduj tu scénu, pátráme po tanèící královnì,

pátráme po tanèící královnì,
pátráme po tanèící královnì,
pátráme po tanèící královnì.  

Psnika : Take Chance On Me  
Peklad nzvu psniky : Vzít šanci pro mì 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Jestliže vy mìníte vaši mysl, já jsem první v linii
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
pokud potøebujete mì, dejte mi vìdìt, buïte kolem
jestliže nemáte žádné místo k chození, jestliže se cítíte poklesle
jestli jste všichni sami když pìkní ptáci odlétají
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
dìlám se nejlepším a to ani nelžu
jestliže vy jste mì dala k testu, jestliže jste mì zkusili pronajmout

vzít šanci pro mì
(to je vše ptám se tì sladce)
vzít šanci pro mì

mùžeme jít domnìle, mùžeme chodit, tak dlouho jak jsme spolu
naslouchat nìjaké hudbì, možná jen mluvení, dovìdìt se cobyste radìji'
protože vy víte co jsem získal
tak moc , že to chci uèinit, když sním a jsem sám s tebou
to je magie
vy po mì chcete, abych to tam nechal, v obavách milostného vztahu
ale myslím si, že víte
že já vás nemohu nechat jít

jestliže vy mìníte vaši mysl, Já jsem první v linii
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
pokud potøebujete mì, dejte mi vìdìt, buïte kolem
jestliže nemáte žádné místo k chození, jestliže se cítíte poklesle
jestli jste všichni sami když pìkní ptáci odlétají
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
dìlám se nejlepším a to ani nelžu
jestliže vy jste mì dala k testu, jestliže jste mì zkusili pronajmout


vzít šanci pro mì
(jdu dále, zkoncujete se mnou?)
Vzít šanci pro mì
ó! mùžete vzít váš èas baby, Já nejsem v žádném spìchu, vím že jsem vás dostal
vy mì nechcete zranit, baby nedìlejte si starosti, Já vás nenechám
chci vám nyní øíci že jste mì pronajali
má láska je dost silný, aby trvala i když se protloukám vìcmi
to je magie
øíkáte , že marním svùj èas ale já vás nemohu dostat ze své mysli
já nemohu nechat odejít'
protože já vás tak miluji

jestliže vy mìníte vaši mysl, Já jsem první v linii
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
pokud potøebujete mì, dejte mi vìdìt, buïte kolem
jestliže nemáte žádné místo k chození, jestliže se cítíte poklesle
jestli jste všichni sami když pìkní ptáci odlétají
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
dìlám se nejlepším a to ani nelžu
jestliže vy jste mì dala k testu, jestliže jste mì zkusili pronajmout

jestliže vy mìníte vaši mysl, Já jsem první v linii
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
pokud potøebujete mì, dejte mi vìdìt, buïte kolem
jestliže nemáte žádné místo k chození, jestliže se cítíte poklesle
jestli jste všichni sami když pìkní ptáci odlétají
miláèku já jsem ještì volný
vzít šanci pro mì
dìlám se nejlepším a to ani nelžu
jestliže vy jste mì dala k testu, jestliže jste mì zkusili pronajmout

(opakovat a doznít) 

Psnika : Lay All Your Love On Me  
Peklad nzvu psniky : Všechna vaše láska letí na mnì 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Ne - nejdu plýtvání vašemi emocemi
všechna vaše láska leží na mnìne

já jsem nebyl žárlivý pøedtím než jsme se setkali
nyní je každá žena kterou vidím je potenciální hrozbou
a já jsem vlastnický, to není hezký
vy jste slyšeli mne øíká , že kouøení byl jen mùj zlozvyk
ale nyní to není pravda
nyní je všechno nové
a všechno co jsem se dovìdìl je naopak
já od tebe naléhavì žádám...
Ne- nejdu plýtvat vašemi emocemi
všechna vaše láska leží na mnì...

to bylo jako sestøelit snadný cíl
trochu všední hovor, úsmìv a odstrèila jsem dítì
já ještì nevím co jste se mnou udìlal
dospìlá žena by nikdy nemìla spadnout tak snadno
já cítím nìjaký druh strachu
kdy já nemám vy blížíte se
nespokojený, Já pøeskoèím svou pýchu
já vás naléhavì žádám drahý

ne- nejdu plýtvání vašemi emocemi
všechna vaše láska leží na mnìne
ne- nejdu plýtvání vašemi emocemi
všechna vaše láska leží na mnìne

ne- nejdu plýtvání vašemi emocemi
všechna vaše láska leží na mnìne
ne- nejdu plýtvání vašemi emocemi
všechna vaše láska leží na mnìne
ne- nejdu plýtvání vašemi emocemi
všechna vaše láska leží na mnìne
(opakovat a doznít) 

Psnika : The Name Of The Game  
Peklad nzvu psniky : Jméno hry 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Vidìl jsem váše dvojèe, zakrátko
jen týdnì od toho co jsme zaèali
zdá se mi, že je to pro vždycky
já se stávám více otevøený-povzbuïte mì

já jsem byl nemožný pøípad
nikdo se ke mì nikdy nemohl dostat
ale já myslím , že se mohu podívat do vaší tváøe
je toho hodnì co pro mì mùžete uèit
tak já chci vìdìt...

Jaké je jméno hry?
To nìco je mínìné pro vás?
Jaké je jméno hry?
Mùžeš cítit tu cestu já dìlám?
Øeknìte mi prosím,' musím znát pøíèinu
já jsem stydlivé dítì, zaèínám rùst

a vy mi povídáte
a vy mì pociujete
a vy se mi ukazujete
co se pokouším skrýt
jestli vám dùvìøuji, chcete mì nechat poklesnout?
Mohl byste na mì usmát, pokud jsem øíkal , že se o vás postarám?
Mohl byste cítit stejnou cestu také ?
Já chci vìdìt...

Jméno hry
(Váš úsmìv a zvuk vašeho hlasu)
znamená to pro vás nìco?
(Cítím že mi nedáváte na výbìr)
ale to znamená mnoho, jaké je jméno hry?
(Váš úsmìv a zvuk vašeho hlasu)
mùžeš cítit mùj zájem?
Øekni mi prosím,' musím znát pøíèina
já jsem stydlivé dítì, zaèínám rùst

a vy mi povídáte
a vy mì pociujete
a vy se mi ukazujete
co se pokouším skrýt
jestli vám dùvìøuji, chcete mì nechat poklesnout?
Mohl byste na mì usmát, pokud jsem øíkal , že se o vás postarám?
Mohl byste cítit stejnou cestu také ?
Já chci vìdìt...

Jméno hry
(já jsem byl nemožný pøípad)
znamená to pro vás nìco?
(Ale já myslím , že se mohu podívat do vaší tváøe)
že to znamená hodnì
Co je jméno hry?
(Váš úsmìv a zvuk vašeho hlasu)
mùžeš cítit mùj zájem?
(Cítím že mi nedáváte na výbìr)
ale to znamená hodnì, jaké je jméno hry?
(Já jsem byl nemožný pøípad)
znamená to nìco pro vás?
(Ale já myslím , že se mohu podívat do vaší tváøe)
že to znamená hodnì

(doznít) 

Psnika : Our Last Summer  
Peklad nzvu psniky : Naše minulé léto 
> Poslechnout ukzku <   > Originln text psniky <  
Léto vzduch byl mìkký a teplý
pravý pocit, noc v Paøíži
udìlala to je nejlepší jak nás potìšit
a procházet se, dole v Elysee
my jsme se najedli v každém levné restauraci
a vy
vy jste hovoøili o politice, filozofie a já
jsem se usmíval jako Mona Lisa
my jsme mìli naši šanci
to byla jemná a pravdivá romance

mohu ještì zavolat zpìt naše minulé léto
já ještì vidím to všechno
jde podél rybáøské sítì, smìje se v dešti
o našem minulém létì
vzpomínky zùstanou

my jsme udìlali cestu podél øeky
a my jsme se posadili v trávì
pod Eiffelovou vìží
já jsem byl tak šastný že jsme se setkali
to byl vìk žádné lítosti
slyšte !
Ta šílená léta, v <který> byl èas
moci kvìtin
ale mìli jsme strach z létání
zestárnout strach z pomalého umírání
my jsme vzali šanci
tanèit náš poslední tanec

mohu ještì zavolat zpìt naše minulé léto
já ještì vidím to všechno
maèkat se jako turista, kolem Notre Dame
našeho minulého léta
jít ruku v ruce

Paøížská restaurace
naše minulé léto
ráno rohlík
žili jsme jen pro den, starosti byly daleko
naše minulé léto
mohli jsme se smát a hrát

a nyní pracujete v bance
muž stvoøený pro rodinný život, fotbalový fanoušek
a vaše jméno je Jindra
jak tupý se zdá
ještì jste hrdina mých snù

mohu ještì zavolat zpìt naše minulé léto
já ještì vidím to všechno
jde podél rybáøské sítì, smìje se v dešti
v našem minulém létì
vzpomínky zùstanou
mohu ještì zavolat zpìt naše minulé léto
já ještì vidím to všechno
maèkat se jako turista, kolem Norte dámy
naše minulé léto
jít ruku v ruce
Paøížská restaurace
naše minulé léto
ráno rohlík
žili jsme jen pro den, starosti byly daleko...

(doznívat)